Štatút spotrebiteľskej súťaže

ŠTATÚT SÚŤAŽE

Názov súťaže "CHLA VTIPNÁ EKO SÚŤAŽ :D "

(ďalej len "Štatút")

Štatút upravuje podmienky účasti na súťaži, spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov.

  • Organizátor Súťaže (ďalej len "Organizátor")

Obchodné meno: ReB.earth s.r.o.

Sídlo: M. A. Bazovského 1181/20, 013 01 Teplička nad Váhom

IČO: 51865106

DIČ: 2120833242

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina,

oddiel: Sro, vložka číslo: 70723/L

2. Termín konania súťaže

Súťaž sa uskutoční v období od 25.10.2019 do 5.11.2019. V tomto termíne je možné prihlásiť sa do súťaže.

3. Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže

Účastníkom súťaže môže byť ktokoľvek kto má záujem vyhrať niektorú z uvedených cien a výhru chce poslať na územie Slovenskej republiky (územná ohraničenosť súťaže - Slovenská republika).

Súťaže sa nemôže zúčastniť osoby mladšie ako 18 rokov

4. Podmienky účasti v súťaži:

Pre zapojenie sa do súťaže sa vyžaduje, aby oprávnený účastník súťaže:

ü príspevok "lajkol" (označil "páči sa mi"),

ü komentoval príspevok - ktorý výrobok by si prial a prečo, čo sa mu na výrobku páči

ü popr. napísal do príspevku meno osoby (nie označenie osoby na Facebooku), pre ktorú by daný výrobok chcel vyhrať a darovať a prečo

3 najvtipnejšie komentáre budú odmenené

5. Výhra

Súťaží sa o nasledujúce produkty:

  • BAMBUSOVÉ ZUBNÉ KEFKY PRE PÁR - DVOJBALENIE
  • VRECÚŠKO NA NÁKUP OVOCIA A ZELENINY veľ. XL
  • BAMBUSOVÉ ZUBNÉ KEFKY PREMIUM - DVOJBALENIE
  • BIOBAVLNENÉ ODLIČOVACIE PRATEĽNÉ TAMPÓNY NA ODLIČOVANIE 3 ks
  • BAMBUSOVÉ VATOVÉ TYČINKY XXL 400 KS BALENIE
  • BAMBUSOVÉ MEDZIZUBNÉ KEFKY 5 KS VŠETKY VEĽKOSTI

6. Určenie víťaza a oboznámenie o výhre

Po uplynutí termínu na prihlásenie sa do súťaže bude víťaz vyžrebovaný spomedzi platne prihlásených účastníkov - tí traja, ktorých komentár bude najvtipnejší alebo inak najzaujímavejší vyhrá cenu, ktorú si v komentári vybral

Oznámenie o víťazovi súťaže bude zverejnené na webovej stránke www.iloveeco.eu v sekcii Výhercovia súťaže. Víťaz bude priamo kontaktovaný Organizátorom na ním uvedených kontaktoch. Ak víťaz nebude reagovať na oznámenie výhry do 14 dní a neprejaví záujem výhru si prevziať, stráca na výhru nárok. Organizátor v takom prípade žrebovanie zopakuje.

7. Spôsob odovzdania výhry

Výherca a Organizátor sa dohodnú na spôsobe odovzdania výhry. V prípade, ak k vzájomnej dohode nedôjde, výhra bude zaslaná poštovou prepravou výhercovi na náklady Organizátora.

8. Ochrana osobných údajov

podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) a čl. 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) Poskytnutím osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko, trvalé bydlisko, telefonický a mailový kontakt súťažiaci ako dotknutá osoba dobrovoľne udeľuje Organizátorovi ako prevádzkovateľovi súhlas so spracovaním všetkých ním poskytnutých osobných údajov. Organizátor je oprávnený spracúvať osobné údaje dotknutej osoby za účelom nadviazania kontaktu s ním, na účel realizácie súťaže a jej vyhodnotenia a zverejnenia mien a názvu obce výhercov počas 1 roka od ukončenia súťaže. Dotknutá osoba má právo požadovať od organizátora prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú, právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, právo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov. Dotknutá osoba je oprávnená kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním. V odôvodnenom prípade má dotknutá osoba právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Právo kedykoľvek odvolať súhlas, a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol tento súhlas udelený, môže dotknutá osoba uplatniť nasledujúcimi spôsobmi: a) emailovou správou zaslanou na adresu info@iloveeco.eu b) zaslaním písomnej žiadosti na adresu organizátora s uvedením textu "GDPR - odvolanie súhlas" na obálke c) telefonicky +421 902 375 177. Príjemcom je ReB.earth s.r.o., M.A. Bazovského 1181/20, 013 01, Teplička nad Váhom, Slovenská republika a to za účelom zabezpečenia priebehu súťaže (zber údajov od súťažiacich, ich spracúvanie, žrebovanie výhercov a pod.). Osobné údaje, ktorých poskytnutie je dobrovoľné, budú uchovávané počas obdobia platnosti súhlasu a nebudú spracúvané na žiaden iný účel, než na ten, na ktorý boli získané. Osobné údaje sa neprofilujú a nedochádza k prenosu do tretej krajiny.

9. Záverečné ustanovenia

Každý súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na Súťaži spoločnosti Facebook takéto záväzky ani nevznikajú.

Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom a nie je s Facebookom inak spojená.

V Tepličke nad Váhom, dňa 25.10.2019